Polityka Prywatności

  1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.kconsult.pl (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).
  2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest K-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-350), Plac Kaszubski 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130789, o kapitale zakładowym 1.540.800 PLN, NIP: 6772025888, REGON: 351417946, zwana dalej K-Consult Sp. z o.o..
  3. K-Consult Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.
  4. Dane osobowe zbierane przez K-Consult Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

   §1 Jak zbieramy dane? Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych
  1. K-Consult Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
  2. Dane osobowe zbierane są w przypadku
   1. Skorzystania z usługi kontaktu mail, w celu realizowania działań marketingowych, których przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   2. skorzystania z formularza kontaktowego, w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. W przypadku skorzystania z usługi podaje kontaktu mail:
    a) adres e-mail,
    b) imię, nazwisko
  1. c) temat kontaktu
  2. d) treść wiadomości
   1. Podczas korzystania ze użytkownik może zaakceptować pliki cookie. Pliki cookie zapisywane są one przez K-Consult Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez K-Consult Sp. z o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
   2. Strona posiada rodzaje plików cookie,
    1. funkcjonalne które niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i zapewnienia użytkownikowi usług wynikających z strony. Nie pozwalają identyfikować użytkownika.
    2. analityczne które pozwalają na interpretować anonimowo działania użytkownika na serwisie, popularność kategorii i podstron serwisu, dane demograficzne, dane behawioralne itd. Określone dane nie będę przekazywane innym podmiotą wykorzystywane są do poprawienia funkcjonalności serwisu.
    3. reklamowe – te pliki pozwalają lepiej dostosować ofertę naszego serwisu i poprawienie oferty dla użytkownika przez odpowiednie treści reklamowe. Pliki te znajdują się bezpośrednio na nośniku użytkownika.
   3. Gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  1. modyfikacji: 19.10.2023 r.

   § 2 Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych oraz okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta K-Consult Sp. z o.o. przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom K-Consult Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) . K-Consult korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane wyłącznie na polecenie K-Consult. Zalicza się do nich dostawców świadczących usługi hostingu, dostarczających systemy marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  2. K-Consult nie przekazuje danych poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym)
  3. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na komunikacje mail, na jego adres e-mail K-Consult będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w ofercie K-Consult.
  4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania stroną internetową.
  5. Okres przetwarzania danych przez K-Consult zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  1. modyfikacji: 19.10.2023 r.

   § 3 Uprawnienia użytkownika strony internetowej
  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – K-Consult na żądanie Użytkownika podaje informację o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
   2. Prawo uzyskania kopii danych K-Consult przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika zgłaszającego żądanie;
   3. Prawo do sprostowania – na podstawie zgłoszenia Użytkownika K-Consult usuwa niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnia je lub aktualizuje jeśli uległy zmianie;
   4. Prawo do usunięcia danych – Użytkownik może żądać usunięcia danych;
   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – polega na zaprzestaniu dokonywania operacji na danych osobowych;
   6. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi
   7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia;
   8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie;
   9. Prawo wycofania zgody – dane, które są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie;
  2. Prawo do skargi –osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   1. Wniosek dotyczący realizacji praw, można zgłosić listownie na adres siedziby K-Consult – ul. Plac Kaszubski 17, 81-350 Gdynia, lub mailowo na adres info@kcosnult.pl

    §4 Zmiany Polityki Prywatności
  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym K-Consult Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@kconsult.pl
  3. Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2023 r.